Giải bài 6 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử:
Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là
a) 1, 3.
b) 8, 16.
c) 7, 9.
Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?
Học Lớp hướng dẫn giải
Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thế viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau :
a) Z = 1 : ls$^{1}$ ;
Z = 3 : ls$^{2}$ 2S$^{1}$ ;

b) Z = 8 : ls$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{4}$ ;
Z = 16 : ls$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{4}$ ;

c) Z = 7 : ls$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{3}$ ;
Z = 9 : ls$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{5}$.
Nguyên tố kim loại là những nguyên tố có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có Z = 3 là kim loại, còn nguyên tố Z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.
Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tô có Z = 8, Z = 16, Z = 7, Z = 9 là phi kim.