Giải bài 6 trang 208 SGK vật lí 11: Kính lúp

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 208 SGK vật lí 11: Kính lúp
Đề bài
Một học sinh cận thị có các điểm C$_{c}$, C$_{v}$ cách mắt lần lượt 10 cm và 90 cm. Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ +10 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính.
a) Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?
b) Một học sinh khác, có mắt không bị tật, ngắm chùm kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OC$_{c}$ = 25 cm. Tính số bội giác.

Lời giải chi tiết

a) Khoảng đặt vật.
OCc = 10cm; OCv = 90cm; D =10dp.
Tiêu cự của kính: \(f = {1 \over {10}} = 0,1m = 10cm\)
Khoảng phải đặt vật là MN sao cho ảnh của M, N qua kính lúp lần lượt là các điểm C$_{v}$ và Cc.
Bài cho mắt đặt sát kính, ta có:
\({d_M}' = - {O_k}{C_v} = - O{C_v} = - 90cm\)
\(\Rightarrow {d_M} = {{{d_M}'.f} \over {{d_M}' - f}} = {{\left( { - 90} \right).10} \over { - 90 - 10}} = 9cm\)
\({d_N}' = - {O_k}{C_c} = - O{C_c} = - 10cm \)
\(\Rightarrow {d_N} = {{{d_N}'.f} \over {{d_N}' - f}} = {{\left( { - 10} \right).10} \over { - 10 - 10}} = 5cm\)
=> 5 cm ≤ d ≤ 9 cm.
b)
Một học sinh khác, có mắt không bị tật, ngắm chừng kính lúp nói ở trên vô cực thì số bội giác là : \({G_\infty } = {{O{C_c}} \over f} = {{25} \over {10}} = 2,5\)