Giải bài 6 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học:
Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín :
C$_{(r)}$ + H$_{2}$O$_{(k)}$ \( \rightleftarrows \) CO$_{(k) }$+ H$_{2(k)}$; ∆H > 0. (1)
CO$_{(k) }$+ H$_{2}$O$_{(k)}$ \( \rightleftarrows \) CO$_{2(k)}$ + H$_{2(k)}$; ∆H < 0. (2)
Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi trong một các điều kiện sau?
a) Tăng nhiệt độ.
b) Thêm hơi nước vào.
c) Thêm khí H$_{2}$ vào.
d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích hệ giảm xuống.
e) Dùng chất xúc tác.

Học Lớp hướng dẫn giải

a) C $_{(r)}$ + H$_{2}$O $_{(k)}$ \(\rightleftharpoons\) CO $_{(k) }$+ H$_{2 (k)}$; (∆H > 0)

b) CO $_{(k) }$+ H$_{2}$O $_{(k)}$ \(\rightleftharpoons\) CO$_{2 (k)}$ + H$_{2 (k)}$; (∆H < 0)
Dựa vào nguyên lí chuyển dịch ta có:
- Tăng nhiệt độ phản ứng xảy ra theo chiều thu nhiệt và ngược lại.
- Thêm lượng chất (tăng nồng độ) phản ứng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ chất đó và ngược lại.
- Tăng áp suất phản ứng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất (làm giảm số mol phân tử khí) và ngược lại.
- Xúc tác không ảnh hưởng tới chuyển dịch cân bằng.
Như vậy ta có bảng sau:

Tác nhân

Phản ứng (1)

Phản ứng (2)

Tăng nhiệt độ

→​

←​

Thêm hơi nước

→​

→​

Thêm H2

←​

←​

Tăng áp suất

←​

Tổng số mol khí 2 vế bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng tới chuyển dịch cân bằng

Chất xúc tác

Không đổi​

Không đổi​