Giải bài 6 trang 157 SGK vật lí 11: Tự cảm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 157 SGK vật lí 11: Tự cảm
Đề bài
Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.
Lời giải chi tiết
Độ tự cảm của ống dây: \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}.{{{N^2}} \over l}S = 4\pi {.10^{ - 7}}.{{{{1000}^2}} \over {0,5}}\pi .{\left( {{{10.10}^{ - 2}}} \right)^2} \)\(= 0,079H\).