Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh::
Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau : HCl, H$_{2}$SO$_{3}$, H$_{2}$SO$_{4}$. Có thể phân biệt dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây ?
a) Quỳ tím.
b) Natri hiđroxit.
c) Natri oxit.
d) Bari hiđroxit.
e) Cacbon đioxit.
Trình bày cách nhận biết sau khi chọn thuốc thử.
Học Lớp hướng dẫn giải
Thuốc thử nhận biết được 3 dung dịch trên là bari hiđroxit.
Cách nhận biết:
- Lấy mẫu thử ra các ống nghiệm và đánh số tương ứng.
- Nhỏ dung dịch vào các ống nghiệm chứa các mẫu thử:
+ Xuất hiện kết tủa trắng => H$_{2}$SO$_{3}$, H$_{2}$SO$_{4}$
PTHH: Ba(OH)$_{2}$ + H$_{2}$SO$_{3}$ -> BaSO$_{3}$ ↓+ H$_{2}$O.
Ba(OH)$_{2}$ + H$_{2}$SO$_{4}$ -> BaSO$_{4}$ ↓ + H$_{2}$O.
+ Không hiện tượng => HCl
- Nhỏ dung dịch axit HCl vừa nhận viết được đến dư vào 2 kết tủa thu được:
+ Kết tủa tan, sủi bột khí => ống nghiệm ban đầu chứa H$_{2}$SO$_{3}$
PTHH: BaSO$_{3}$ + 2HCl -> BaCl$_{2}$ + SO$_{2}$ + H$_{2}$O
+ Kết tủa không tan => ống nghiệmban đầu chứa H$_{2}$SO$_{4}$