Giải bài 5 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học:
Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:
2NaHCO$_{3}$ (r) \(\rightleftharpoons\) Na$_{2}$CO$_{3}$ (r) + CO$_{2}$ (k) + H$_{2}$O (k) ∆H > 0
Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO$_{3}$ thành Na$_{2}$CO$_{3 }$?

Học Lớp hướng dẫn giải
Để chuyển hóa hoàn toàn NaHCO$_{3}$ thành Na$_{2}$CO$_{3}$ ta cần tìm biện pháp để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Vậy những biện pháp đó là:
+ Đun nóng để tăng nhiệt độ phản ứng
+ Tăng nồng độ chất phản ứng Na$_{2}$CO$_{3}$
+ Giảm lượng CO$_{2}$, H$_{2}$O bằng cách hút bớt ra ngoài, ...