Giải bài 4 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện:
Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công A$_{MN}$ và A$_{NP }$của lực điện ?
A. A$_{MN}$ > A$_{NP.}$
$_{B. AMN < ANP.}$
C. A$_{MN}$ = A$_{NP}$.
D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án D
Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.