Giải bài 4 trang 154 SGK sinh học lớp 11 phần: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 154 SGK sinh học lớp 11 phần: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

Học lớp hướng dẫn giải
Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng duy trì nhiệt độ thích hợp cho phôi phát triển.