Giải bài 3 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử:
Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{1}$.
Vậy :
A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.
B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.
C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.
D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.
Tìm câu sai.
Học Lớp hướng dẫn giải
- Lớp đầu tiên có 2 electron
- Lớp thứ hai có: 2 + 6 = 8 electron
- Lớp thứ ba có: 2 + 1 = 3 electron
Vậy câu D. là sai vì lớp ngoài cùng là lớp thứ ba có 3 electron.
Đáp án D