Giải bài 2 trang 27 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 27 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử:
Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) là
A. 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{5}$ 3s$^{2}$ 3p$^{5}$.
B. 1 s$^{2}$ 2s$^{1}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{6}$.
C. 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{4}$.
D. 1 s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{3}$.
Chọn đáp án đúng.
Học Lớp hướng dẫn giải
Cấu hình e của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là : 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{4}$
Đáp án C