Giải bài 2 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học:
Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:
PCl$_{5 }$(k) \(\rightleftharpoons\) PCl$_{3 }$(k) +Cl$_{2}$ ∆H > 0
Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl$_{3}$ trong cân bằng ?
A. Lấy bớt PCl$_{5}$ ra.
B. Thêm Cl$_{2 }$vào.
C. Giảm nhiệt độ.
D.Tăng nhiệt độ.
Học Lớp hướng dẫn giải
A. Lấy bớt PCl$_{5}$ ra => phản ứng chuyển dịch theo chiều làm tăng PCl$_{5}$ => cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
B. Thêm Cl$_{2 }$vào => phản ứng chuyển dịch theo chiều làm giảm lượng Cl$_{2}$ => cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
C. Giảm nhiệt độ => phản ứng xảy ra theo chiều tỏa nhiệt => cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
D. Tăng nhiệt độ => phản ứng xảy ra theo chiều thu nhiệt => cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận
Đáp án D