Giải bài 2 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học:
Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:
2SO$_{2}$ $_{(k)}$ + O$_{2(k)}$ \(\rightleftharpoons\) 2SO$_{3}$ $_{(k)}$ ∆H < 0
Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?
A. Biến đổi nhiệt độ.
B. Biến đổi áp suất.
C. Sự có mặt chất xúc tác.
D. Biến đổi dung tích của bình phản ứng.
Học Lớp hướng dẫn giải
Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuân và tốc độ phản ứng nghịch với số lần bằng nhau. Do vậy, chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hóa học hay không làm nồng độ các chất trong cân bằng biến đổi.
Đáp án C