Giải bài 2 trang 154 SGK sinh học lớp 11 phần: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 154 SGK sinh học lớp 11 phần: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
Nêu một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Học lớp hướng dẫn giải
Một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật như: thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng...