Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh:
Cho các phương trình hóa học :
a) SO$_{2}$ + 2H$_{2}$O -> 2HBr + H$_{2}$SO$_{4}$
b) SO$_{2}$ + 2H$_{2}$O \(\rightleftharpoons\) H$_{2}$SO$_{3}$
c) 5SO$_{2}$ + 2KMnO$_{4}$ + 2H$_{2}$O -> K$_{2}$SO$_{4}$ + 2MnSO$_{4}$ + 2H$_{2}$SO$_{4}$
d) SO$_{2}$ + 2H$_{2}$S -> 3S + 2H$_{2}$O
e) 2SO$_{2}$ + O$_{2}$ \(\rightleftharpoons\) 2SO$_{3}$
1. SO$_{2}$ là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau :
A. a, d, e ;
B. b, c ;
C. d.
2. SO$_{2}$ là chất khử trong các phản ứng hóa học sau :
A. b, d, c, e ;
B. a, c, e ;
C. a, d, e.
Hãy chọn đáp án đúng cho các trường hợp trên.
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 => SO$_{2}$ là chất khử
b) Số oxi hóa của S không thay đổi => SO$_{2}$ không phải là chất oxi hóa hay chất khử
c) Số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 => SO$_{2}$ là chất khử
d) Số oxi hóa của S giảm từ +4 xuống 0 => SO$_{2}$ là chất oxi hóa
e) Số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 => SO$_{2}$ là chất khử
1. Đáp án C
2. Đáp án B