Giải 10 câu phản ứng nhiệt hạch trích trong đề thi thử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Câu 1: Phản ứng phân hạch
A.chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ.
B. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.
C. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
D. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn.
Phân hạch là sự vỡ 1 hạt nhân nặng thành 2 hạt nhân trung bình đồng thời tỏa năng lượng lớn khoảng 200MeV
Câu 2: Sự tổng hợp các hạt nhân hiđrô thành hạt nhân Heli dễ xảy ra ở
A.nhiệt độ thấp và áp suất thấp.
B. nhiệt độ cao và áp suất cao.
C. nhiệt độ thấp và áp suất cao.
D. nhiệt độ cao và áp suất thấp.
Chọn B
Câu 3: Biết phản ứng nhiệt hạch \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{2}\textrm{D} \rightarrow _{2}^{3}\textrm{He} + n\) tỏa ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV. Độ hụt khối của \(_{1}^{2}\textrm{D}\) là ∆mD = 0,0024u. Năng lượng liên kết của hạt nhân \(_{2}^{3}\textrm{He}\) là
A.7,72 MeV
B. 9,24 MeV
C. 8,52 MeV
D. 5,22 MeV
Có Q = (∆mHe - 2∆mD).c$^2$
Có ∆mD = 0,0024u => ∆mHe = 8,3.10-8 u
=> ∆EHe = 7,7212 MeV
⇒ Đáp án A
Câu 4: Biết \(^{235}U\) có thể phân hạch theo phản ứng \({_{0}^{1}\textrm{n}} + _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{53}^{139}\textrm{I} + _{39}^{94}\textrm{Y} + 3_{0}^{1}\textrm{n}\)Khối lượng các hạt tham gia phản ứng . mU=234,99332u ; mn=1,0087u ;m1=138,8970u ; mY =93,89014u ; 1u.c2 =931,5 MeV. Nếu có lượng hạt nhân 235U đủ nhiều và giả sử ban đầu ta kích thích cho 1010 hạt 235U phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nowtron k=2, coi phản ứng không phóng xạ gama. Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên ( kể cả phân hạch kích thích ban đầu ) là :
A.1,85.1013MeV
B. 17,58. 1013MeV
C. 5,45. 1013MeV
D. 8,54. 1013MeV
Chọn C
Câu 5: Đặc trưng của một phản ứng nhiệt hạch là
A.Cần một nhiệt độ rât cao mới có thể xảy ra.
B. Tỏa một nhiệt lượng lớn
C. Giải phóng đủ các loại tia phóng xạ
D. Chỉ xảy ra giữa các hạt nhân có số khối A lớn
Chọn A
Câu 6: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân loại:
A.có số khối bất kì
B. rất nhẹ( số khối A<10)
C. rất nặng ( số khối A>200)
D. trung bình ( số khối 20Xem đáp án
Chọn B
Câu 7: So với phản ứng phân hạch thì phản ứng nhiệt hạch
A.có năng lượng tỏa ra trong mỗi phản ứng lớn hơn
B. có thể điều khiển được quá trình phản ứng
C. có nhiên liệu hiếm hơn trong tự nhiên.
D. ít ô nhiễm môi trường hơn
Chọn D
Câu 8: Cho phản ứng phân hạch: \(_{0}^{1}\textrm{n} + _{92}^{235}\textrm{U} \rightarrow _{38}^{94}\textrm{Sr} + _{54}^{140}\textrm{Xe} + 2_{0}^{1}\textrm{n}\). Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt U, Sr và Xe lần lượt là 7,59 MeV/nuclôn, 8,59 MeV/nuclôn và 8,29 MeV/nuclôn. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng
A.184,41 MeV
B. 184,14 MeV
C. 9,29 MeV
D. 92,9 MeV
Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng \(Q=A_{Sr}.\Delta E_{Sr}+A_{Xe}.\Delta E_{Xe}-A_{U}.\Delta E_{U}=184,41(MeV)\)
Câu 9: Xét phản ứng phân hạch: \(_{0}^{1}\textrm{n} + _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo} + _{57}^{139}\textrm{La} + 2 _{0}^{1}\textrm{n} + 7 \beta ^-\). Biết khối lượng của các hạt mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u; mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng
A.215,546 MeV
B. 215,456 MeV
C. 215,656 MeV
D. 214,456 MeV
Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng
\(Q=(m_n+m_U-m_{Mo}-m_{La}- 2m_n).931,5=215,456(MeV)\)
Câu 10: Một hạt nơtron chậm bắn phá hạt nhân urani \(_{92}^{235}\textrm{U}\) gây ra phản ứng phân hạch tạo thành hai hạt nhân Iôt \(_{53}^{139}\textrm{I}\) và Yttri \(_{39}^{94}\textrm{Y}\) và các nơtron. Độ hụt khối của các hạt \(\Delta\)mU = 1,91533u; \(\Delta\)mI = 1,23393u; \(\Delta\)Y = 0,87024u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng
A.175.81 MeV.
B. 175,88 MeV.
C. 175,91 MeV.
D. 175,98 MeV.
\(_{92}^{235}\textrm{U} + _{0}^{1}\textrm{n}=_{53}^{139}\textrm{I}+_{39}^{94}\textrm{Y} + 3 _{0}^{1}\textrm{n}\)
Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng
\(Q = (\Delta m_I + \Delta m_Y - \Delta m_U )931,5= 175,90446(MeV)\)
 

Bình luận bằng Facebook