Giá trị của G trong biểu thức lực hấp dẫn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Biểu thức tính lực hấp dẫn giữa hai vật bất kì có khối lượng m1; m2 cách nhau một khoảng r là $F = \frac{{G.{m_1}.{m_2}}}{{{r^2}}}$, G là hằng số hấp dẫn. Giá trị của G là
A. $G \approx 6,{67.10^{11}}(\frac{{N.{m^2}}}{{k{g^2}}})$.
B. $G \approx 6,{67.10^{ - 11}}(\frac{{N.{m^2}}}{{k{g^2}}})$.
C. $G \approx 7,{67.10^{11}}(\frac{{N.{m^2}}}{{k{g^2}}})$
D. $G \approx 7,{67.10^{ - 11}}(\frac{{N.{m^2}}}{{k{g^2}}})$.
Chọn đáp án: B
 

Bình luận bằng Facebook