Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Xét tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,51eV về trạng thái dừng có năng lượng -3,4 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng λ. Lấy h = 6,625.10$^{-34‑ }$J.s; c = 3.10$^{8}$ m/s; 1eV = 1,6.10$^{-19}$ J. Giá trị của λ là
A. 0,487.10$^{-6}$ m
B. 0,103.10$^{-6 }$m
C. 0,657.10$^{-6}$ m
D. 0,122.10$^{-6}$ m
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Lời giải chi tiết
$\frac{{hc}}{\lambda } = \left( { - 1,51 + 3,4} \right).1,{6.10^{ - 19}}$
Chọn đáp án C