Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Cơ cấu trong GDP của nước nào có ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất?

Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Cơ cấu trong GDP của nước nào có ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất?
A. Ca-na-da.
B. Hoa Kì.
C. Mê-hi-cô.
D. Các nước như nhau.
 

Phương

New member
Trong cơ cấu GDP của các nước ở Bắc Mĩ. Hoa Kì là nước có ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất (26%), tiếp đến là Ca-na-da và Mê-hi-cô là quốc gia có ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng trong GDP cao nhất (28%).
Đáp án cần chọn là: B