Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 10$^{4}$ rad/s. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện là 1 nC. Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là 6mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng
A. 8.10$^{-10}$ C.
B. 4.10$^{-10}$ C.
C. 2.10$^{-10}$ C.
D. 6.10$^{-10}$ C.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Lời giải chi tiết
Áp dụng biểu thức $\frac{{{q^2}}}{{Q_o^2}} + \frac{{{i^2}}}{{{\omega ^2}Q_o^2}} = 1$=>q = 8.10$^{-10}$ C.
Chọn đáp án: A