Đề thi thử môn vật lý 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Yên Lạc 2

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Trường Yên Lạc 2 tổ chức thi lần 1, 7scv giới thiệu đề thi thử Vật Lý năm 2020 trường THPT Quốc Gia có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em.

Giới thiệu nội dung đề

Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
A. nằm theo hướng của lực từ.
B. ngược hướng với lực từ.
C. nằm theo hướng của đường sức từ.
D. ngược hướng với đường sức từ.

Câu 6. Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Khi chất điểm đến vị trí cân bằng nó có tốc độ cực đại, gia tốc bằng 0.
B. Khi chất điểm đến vị trí biên, nó có tốc độ bằng 0 và độ lớn gia tốc cực đại.
C. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng, gia tốc và vận tốc đổi chiều.
D. Khi chất điểm qua vị trí biên, nó đổi chiều chuyển động nhưng gia tốc không đổi chiều.

Câu 11. Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì A.vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.
B.vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm
C.độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.
D.độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm.

Câu 20. Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn
A. không đổi nhưng hướng thay đổi.
B. và hướng không đổi.
C. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. tỉ lệ với bình phương biên độ.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.
C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.
D. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?
A. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.
B. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.
C. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.
D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu 37. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m = 100 g, sợi dây mành. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60° rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2 , bỏ qua mọi lực cán. Khi độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất thì lực căng sợi dây có độ lớn
A. 1,5N.
B. 2,0N.
C. 0,5N.
D. 1,0N.

Câu 38.Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào vặt nhỏ A có khối lượng 250 g; vật A được nối với vật nhỏ B có khối lượng 250 g bằng một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Bỏ qua các lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 . Quãng đường đi được của vật A từ khi thả tay cho đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên là
A. 22,5 cm.
B. 21,6 cm.
C. 19,1 cm.
D. 20,0 cm.

Câu 40.Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g được treo vào đầu tự do của một lò xo có độ cứng k = 20N/m . Vật nặng m được đặt trên một giá đỡ nằm ngang M tại vị trí lò xo không biến dạng .Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc a= 2m/s2 . Lấy g = 10m/s2 . Ở thời điểm lò xo dài nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật m và giá đỡ M gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 14cm
B. 3cm.
C. 5 cm.
D. 16cm

Link tải đề thi đầy đủ


 
Sửa lần cuối: