Để điều chế một lượng nhỏ nitơ trong phòng thí nghiệm ta cần đun nóng hỗn hợp dung dịch bão hòa các muối:

Khánh Hiền

New member
Để điều chế một lượng nhỏ nitơ trong phòng thí nghiệm ta cần đun nóng hỗn hợp dung dịch bão hòa các muối:
A. NH$_{4}$Cl và NH$_{4}$NO$_{2}$.
B. NaNO$_{2}$ và NH$_{4}$NO$_{3}$.
C. NaNO$_{2}$ và NH$_{4}$Cl.
D. NH$_{4}$Cl và NaNO$_{3}$.
 

Thắm Tổng

New member
Chọn phương án: C
Phương pháp giải:
Dựa vào phương pháp điều chế N$_{2}$ trong phòng thí nghiệm.
Lời giải chi tiết:
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế N$_{2}$ bằng cách đun nóng dung dịch NaNO$_{2}$ và NH$_{4}$Cl:
NaNO$_{2}$ + NH$_{4}$Cl \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) NaCl + N$_{2}$ + 2H$_{2}$O
Đáp án C