Dạng be going to

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Dạng be going to
A. Hình thức :

Thì hiện tại liên tiến của động từ to go + nguyên mẫu có to.
I'm going to buy a bicycle. (Tôi sẽ mua một chiếc xe đạp)
She is not going to be there. (Cô ấy sẽ không có ở đó đâu).
Is he going to lecture in English ?

(Ông ta sẽ diễn thuyết bằng tiếng Anh chứ ?)

B. Cách dùng.

(a) Để chỉ ý định

(b) Để báo trước