Toán 12 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CHỨA THAM SỐ