Toán 11 Dạng 3: Viết phương trình của đường (C') qua phép tịnh tiến

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT

Phép tịnh tiến là một phép biến hình bảo tồn khoảng cách. Nay ta đi viết phương trình của đường (C') qua phép tịnh tiến.


phép tịnh tiến.png
I. PHƯƠNG PHÁP
BÀI TOÁN:
VIẾT PHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐƯỜNG ( C ‘) QUA PHÉP TỊNH TIẾN THEO \(\overrightarrow u = \left( {a;b} \right)\) KHI BIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG (C ).
Cách giải :
  • Bước 1: lấy một điểm M(x;y=f(x) ) trên (C )
  • Bước 2: Thay x,y vào công thức tọ độ của phép tịnh tiến
  • Bước 3: Rút gọn ta có phương trình F(x;y)=0 . Đó chính là phương trình của (C’ ) cần tìm .
II. PHÉP TỊNH TIẾN
Ví dụ
. Trong mặt phẳng (Oxy) cho \(\overrightarrow u = \left( {1; - 2} \right)\)
a/ Viết phương trình ảnh của mỗi đường trong trường hợp sau :
  • Đường thẳng a có phương trình : 3x-5y+1=0 ?
  • Đường thẳng b có phương trình : 2x+y+100=0
b/ Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn (C ) : \({x^2} + {y^2} - 4{\rm{x}} + y - 1 = 0\)
c/ Viết phương trình đường (E) ảnh của (E) : \(\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\)
d/ Viết phương trình ảnh của (H) : \(\frac{{{x^2}}}{{16}} - \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)
Giải​
a/ Gọi M(x;y) thuộc các đường đã cho và M’(x’;y’) thuộc các đường ảnh của chúng. Theo công thức tọa độ của phép tịnh tiến ta có : \(\left\{ \begin{array}{l}x' = 1 + x\\y' = - 2 + y\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = x' - 1\\y = y' + 2\end{array} \right.\)
Thay x,y vào phương trình các đường ta có :
Đường thẳng a’ : 3(x’-1)-5(y’+2)+1=0 \( \Leftrightarrow \)3x’-5y’-12=0
Đường thẳng b’ : 2(x’-1)+(y’+2)+100=0 hay : 2x’+y’+100=0

b/ Đường tròn (C’) : \({\left( {x' - 1} \right)^2} + {\left( {y' + 2} \right)^2} - 4\left( {x' - 1} \right) + y' + 2 - 1 = 0\) hay : \({x^2} + {y^2} - 6{\rm{x}} + 5y + 10 = 0\)

c/ Đường (E’) : \(\frac{{{{\left( {x' - 1} \right)}^2}}}{9} + \frac{{{{\left( {y' + 2} \right)}^2}}}{4} = 1 \Leftrightarrow \frac{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}{9} + \frac{{{{\left( {y + 2} \right)}^2}}}{4} = 1\)

d/ Đường (H’): \(\frac{{{{\left( {x' - 1} \right)}^2}}}{{16}} - \frac{{{{\left( {y' + 2} \right)}^2}}}{9} = 1 \Leftrightarrow \frac{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}{{16}} - \frac{{{{\left( {y + 2} \right)}^2}}}{9} = 1\)
 
Sửa lần cuối: