Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân nào?

Trung Hậu

New member
Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân nào?
A. Sự suy yếu của nhà Lê sơ
B. Sự chống đối của họ Nguyễn với chúa Trịnh
C. Sự chống đối của các cận thần nhà Lê với nhà Mạc
D. Sự chống đối của nhân dân với nhà Mạc
 

Hai Minh

New member
Sau khi Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê, lập nên nhà Mạc năm 1527, một võ quan nhà Lê là Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa "phù Lê diệt Mạc", sử cũ gọi là Nam triều để phân biệt với Bắc triều (nhà Mạc ở phía bắc). Hai bên đánh nhau liên miên hơn 50 năm, Đến năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, họ Mạc chạy lên Cao Bằng, chiến tranh Nam - Bắc triều mới chấm dứt.
Đáp án cần chọn là: C