Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Công thức giải nhanh Tính đơn điệu | Công thức giải nhanh Cực trị hàm của hàm số| Công thức giải nhanh Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số| Công thức giải nhanhTiệm cận của đồ thị hàm số | Công thức giải nhanh Hàm số và đồ thị | Công thức giải nhanh Tương giao hai đồ thị hàm số | Công thức giải nhanh Bài toán tiếp tuyến|
Tài liệu gồm có:
  1. Tính đơn điệu
  2. Cực trị hàm của hàm số
  3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
  4. Tiệm cận của đồ thị hàm số
  5. Tương giao hai đồ thị hàm số
  6. Hàm số và đồ thị
  7. Bài toán tiếp tuyến
Mời các bạn xem tài liệu
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (1).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (2).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (3).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (4).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (5).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (6).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (7).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (8).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (9).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (10).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (11).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (12).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (13).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (14).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (15).png

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (16).png