Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. LÝ THUYẾT NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
  • Nguyên hàm cơ bản
  • Tích phân
  • Tích chất của tích phân
  • Phương pháp tính tích phân
II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
  • Phương pháp 1: Tính tích phân bằng phương pháp dồn đổi biến
  • Phương pháp 2: Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần.
III. TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỈ
IV. TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỈ
V. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC
VI. TÍCH PHÂN HÀM CÓ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
VII. TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM ĐẶC BIỆT
VIII. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
Mời các bạn xem
:
Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng.png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (1).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (2).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (3).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (4).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (5).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (6).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (7).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (8).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (9).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (10).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (11).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (12).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (13).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (14).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (15).png

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (16).png
 
Sửa lần cuối: