Chọn câu trả lời đúng. Trong các phản ứng oxi hóa - khử, nitơ

Tab Ẩn Danh

New member
Chọn câu trả lời đúng. Trong các phản ứng oxi hóa - khử, nitơ
A. chỉ thể hiện tính khử.
B. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.
C. chỉ thể hiện tính oxi hóa.
D. thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa.
 

Tiến Phát

New member
Chọn phương án: D
Phương pháp giải:
Dựa vào số oxi hóa của nguyên tử N trong phân tử N$_{2}$ để đánh giá tính chất oxi hóa - khử của N$_{2}$ trong các phản ứng hóa học.
+ Nếu số oxi hóa có thể tăng → Thể hiện tính khử
+ Nếu số oxi hóa có thể giảm → Thể hiện tính oxi hóa
Lời giải chi tiết:
Nguyên tử N trong phân tử N$_{2}$ có số oxi hóa 0 là số oxi hóa trung gian nên vừa có thể tăng lên +1, +3, +5, +7 và giảm xuống -3.
Do đó trong các phản ứng hóa học thì N$_{2}$ thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa.
Đáp án D