Cho tam giác ABC như hình vẽ bên

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cho tam giác ABC như hình vẽ bên, biết ${{S}_{1}}^{{}}=12c{{m}^{2}}$. Tính ${{S}_{2}}$
cho tam giác abc.png
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
cho tam giác abc cân.png

${{S}_{ABQ}}={{S}_{1}}:\frac{2}{3}=12:\frac{2}{3}=18\left( c{{m}^{2}} \right)$
\[{{S}_{AQC}}=2\times {{S}_{ABQ}}=2\times 18=36\left( c{{m}^{2}} \right)\]
${{S}_{AQN}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{AQC}}=\frac{1}{3}\times 36=12\left( c{{m}^{2}} \right)$
${{S}_{AMN}}={{S}_{AMQ}}+{{S}_{AQN}}=12+12=24\left( c{{m}^{2}} \right)$
${{S}_{ABC}}=\frac{3}{2}\times \frac{3}{1}\times {{S}_{AMN}}=\frac{9}{2}\times 24=108\left( c{{m}^{2}} \right)$
${{S}_{ABP}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{ABC}}=\frac{1}{3}\times 108=36\left( c{{m}^{2}} \right)$
${{S}_{2}}={{S}_{ABC}}-{{S}_{ABP}}-{{S}_{AQN}}=108-36-12=60\left( c{{m}^{2}} \right)$