Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn $AD,E$ là trung điểm của cạnh $SA,F,G$ là các điểm thuộc cạnh $SC,AB$ ($F$ không

Lê Thanh Tùng

New member
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn $AD,E$ là trung điểm của cạnh $SA,F,G$ là các điểm thuộc cạnh $SC,AB$ ($F$ không là trung điểm của $SC$ ). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng $\left( EFG \right)$ là:
C. Tam giác
B. Tứ giác
C. Ngũ giác.
D. Lục giác.
 

Như Như

New member
Đáp án C.
Trong mp$\left( SAC \right)$ , Gọi $I=EF\cap AC$
Trong mp$\left( ABCD \right)$ , Gọi $H=IG\cap BC,J=IG\cap AB$
Trong mp$\left( SAD \right)$ , Gọi $K=JE\cap SD$
Khi đó ta có:$\left\{ \begin{align}
& \left( EFG \right)\cap \left( ABCD \right)=GH, \\
& \left( EFG \right)\cap \left( SCD \right)=KF \\
& \left( EFG \right)\cap \left( SAD \right)=EK \\
& \left( EFG \right)\cap \left( SAB \right)=GE \\
& \left( EFG \right)\cap \left( SBC \right)=HF \\
\end{align} \right.$
Do đó ngũ giác EKFHG là thiết diện của hình chóp cắt bởi $\left( EFG \right)$