Cho dãy các chất và ion sau: Zn, S, FeO, SO$_{2}$,N$_{2 }$, HCl, Cu$^{2+}$, Cl$^{-}$. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là:

Hoàng Hiệp

New member
Cho dãy các chất và ion sau: Zn, S, FeO, SO$_{2}$,N$_{2 }$, HCl, Cu$^{2+}$, Cl$^{-}$. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là:
A. 5
B. 6
C. 4
D. 7
 

Bố Trẻ

New member
Chọn phương án là: A
Phương pháp giải:
Những chất (ion) có cả tính oxi hóa và tính khử thì chất (ion) có nguyên tố mà số oxi hóa của nguyên tố trong chất (ion) đó là số oxi hóa trung gian trong các số oxi hóa mà nguyên tố đó có thể có (có khả năng tăng, giảm số oxi hóa).
Lời giải chi tiết:
Trong các chất, ion trên các chất (ion) có cả tính oxi hóa và khử là: S, FeO,SO$_{2}$,N$_{2}$,HCl (5 chất và ion)
Đáp án A