Cho các phản ứng sau: (1) N$_{2}$ + O$_{2}$ \(\overset{3000^{o}}{\rightarrow}\) 2NO (2) N$_{2}$ + 3H$_{2}$ \(\rightleftharpoons \) 2NH$_{3}$ Tro

Cho các phản ứng sau:
(1) N$_{2}$ + O$_{2}$ \(\overset{3000^{o}}{\rightarrow}\) 2NO
(2) N$_{2}$ + 3H$_{2}$ \(\rightleftharpoons \) 2NH$_{3}$
Trong hai phản ứng trên thì nitơ
A. chỉ thể hiện tính khử.
B. thể hiện tính khử và tính oxi hóa.
C. chỉ thể hiện tính oxi hóa.
D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.
 

Quân Văn Võ

New member
Chọn phương án: B
Phương pháp giải:
Chất khử là chất nhường electron nên số oxi hóa tăng
Chất oxi hóa là chất nhận electron nên số oxi hóa giảm
Lời giải chi tiết:
(1) nitơ thể hiện tính khử vì số oxi hóa của N tăng N$^{0}$ → N$^{+2}$
(2) nitơ thể hiện tính oxi hóa vì số oxi hóa của N giảm N$^{0}$ → N$^{-3}$
Đáp án B