Cho 2,24 lít khí N$_{2}$ tác dụng với 8,96 lít khí H$_{2}$ tạo ra V lít khí NH$_{3}$ (điều kiện tiêu chuẩn). Biết hiệu suất phản ứng là 25%. Tín

Cho 2,24 lít khí N$_{2}$ tác dụng với 8,96 lít khí H$_{2}$ tạo ra V lít khí NH$_{3}$ (điều kiện tiêu chuẩn). Biết hiệu suất phản ứng là 25%. Tính giá trị của V?
A. 2,24 lít
B. 5,6 lít
C. 0,336 lít
D. 1,12 lít
 

Hồng Huệ

New member
Chọn phương án: D
Phương pháp giải:
Cách xác định hiệu suất tính theo chất nào?
Tương tự như cách xác định chất phản ứng hết.
PTHH: aA + bB → cC + dD
Đề bài cho biết n$_{A}$ và n$_{B}$. Để biết được hiệu suất tính theo chất nào ta so sánh tỉ số \(\frac{n_{A}}{a}\) và \(\frac{n_{B}}{b}\).
Tỉ số nào nhỏ hơn thì hiệu suất tính theo chất đó.
Lời giải chi tiết:
PTHH: N$_{2}$ + 3H$_{2}$ 2NH$_{3}$
Ban đầu: 0,1 0,4 mol (So sánh thấy: \(\frac{0,1}{1}<\frac{0,4}{3}\) nên hiệu suất tính theo N$_{2}$ ⇒ n$_{N2 pư }$= 0,1.25% = 0,025 mol)
Pư: 0,025 → 0,075 → 0,05
→ V = 0,05.22,4 = 1,12 lít
Đáp án D