Cho 10 lít N$_{2}$ tác dụng với lượng dư khí hiđro, đun nóng hỗn hợp với xúc tác thích hợp thu được V lít NH$_{3}$ với hiệu suất phản ứng là 75%

Cho 10 lít N$_{2}$ tác dụng với lượng dư khí hiđro, đun nóng hỗn hợp với xúc tác thích hợp thu được V lít NH$_{3}$ với hiệu suất phản ứng là 75%. Biết các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giá trị của V là
A. 15,0
B. 6,0
C. 20,0
D. 7,5
 
Chọn phương án: A
Phương pháp giải:
Tính theo PTHH: N$_{2}$ + 3H$_{2}$ 2NH$_{3}$
→ Tỉ lệ về thể tích tương tự về số mol → V$_{NH3}$ lý thuyết
H = V$_{tt}$ : V$_{tt }$. 100% → V$_{tt}$
Lời giải chi tiết:
PTHH: N$_{2}$ + 3H$_{2}$ \(\overset{t^o,xt,p}{\rightarrow}\) 2NH$_{3}$
Lý thuyết 10 → 20 lít
Thể tích NH$_{3 }$thực tế thu được là: V$_{NH3}$ = 20.(75/100) = 15 lít
Đáp án A