Chế độ phong kiến tập quyền trên cả nước được khôi phục dưới thời Nguyễn có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Pham Tu Anh

New member
Chế độ phong kiến tập quyền trên cả nước được khôi phục dưới thời Nguyễn có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
A. Thúc đẩy quá trình mở cõi về phía Nam
B. Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
C. Thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
D. Hạn chế khả năng phòng thủ của đất nước
 

Vũ Ngọc Hân

New member
Sự khôi phục chế độ phong kiến tập quyền trên cả nước của nhà Nguyễn tức là quá trình xây dựng một bộ máy nhà nước hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương trên lãnh thổ rộng lớn từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau ⇒ hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
Đáp án cần chọn là: B