Câu hỏi bắt đầu bằng Shall I/we? trong lời nói gián tiếp

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Câu hỏi bắt đầu bằng Shall I/we? trong lời nói gián tiếp
Câu hỏi bắt đầu bằng Shall I/we? trong lời nói gián tiếp​
Các câu hỏi bắt đầu bằng Shall I/we ? có thể thuộc bốn loại:
A. Lời ước đoán hoặc yêu cầu thông tin về sự việc tương lai :
«Shall I ever see them again ?» he wondered
(Anh ta thắc mắc >Tôi sẽ còn gặp lại họ không ?»)
«When shall i know the result of the test ?*> she asked.
(Cô ấy hỏi : «Khi nào tôi sẽ biết được kết quả của bài thi ?»)
Các câu loại này theo quy tắc thông thường về Shall/will. Các lời suy đoán thường bắt đầu bằng wonder :
He wondered if he would ever see them again (Anh ta thắc mắc liệu anh ta có gặp lại họ hay không) She asked when she would know the result of the test (Cô ấy hỏi khi nào cô ta sẽ biết được kết quả của bài thi)
B. Lời yêu cầu chỉ dẫn hoặc khuyên giải :
«What shall I do with it ?- («Tôi sẽ làm gì với nó đây ?») .
= Tell me what to do with it
(Hãy nói cho tôi biết phải làm sao với nó đây)
Câu loại này được diễn đạt trong lời nói gián tiếp bởi ask, inquitre v.v..với- should hoặc cấu trúc be nguyên mẫu. Các lời yêu cầu khuyên giải thường được thuật lại bằng should
«Shall we post it, sir ?» he said
(Chúng tôi gửi nó bằng bưu điện được không thưa ông ?
anh ta hỏi)
= He asked the customer if they were to post/ if they should post it (Anh ta hỏi vị khách hàng liệu họ có phải/nên gửi nó bằng bưu điện hay không)
«What shall I say mother ?» she said .
(Cô ấỵ nói : «Con phải nói sao đây mẹ ?»)
= She asked her mother what she should say.
(Cô ấy nói mẹ cô nên nói sao đây)
Khi cần có sự lựa chọn ta thường dùng Whether trong lời nói gián tiếp : đôi khi ta cũng có thể dùng Whether + nguyên mẫu
Shall I lock the car or leave it unlocked ?» he said
Anh ta nói : «Tôi có cần phải khóa xe không hay là bỏ nó không khóa ?)

= He asked whether he should/was to lock the car, or leave it unlocked

(ông ta hỏi là ông ta có cần phải khóa xe hay không) hoặc :

He asked whether to Lock the car...

(Ồng ấy hỏi có nén khóa xe hay không...)

C. Lời đề nghị :

«Shall I bring you some tea ?»

(«Tôi mang trà cho ông nhé ?») có thể được thuật lại như sau :

He offered to bring me some tea (Anh ta đề nghị mang trà cho tôi)

Lưu ý rằng : «Would you like me to bring you some tea ?»

(«Ông có muốn tôi mang trà cho ông không ?»)

và «I'll bring you some tea if you like»

(«Tôi sẽ mang trà cho ông nếu ông muốn») cũng có thể được thuật lại bằng

Offer.

D. Lời gợi ý :

«Shall we meet at the theatre ?

(«Chúng ta sẽ gặp nhau ở tại rạp hát nhé ?»)

Có thể được thuật lại :

He suggested meeting at the theatre

(Anh ấy gợi ý gặp nhau tại nhà hát)