Cặp công thức của Litinitrua và nhôm nitrua là:

Cặp công thức của Litinitrua và nhôm nitrua là:
A. Li$_{3}$N và AlN.
B. Li$_{2}$N$_{3 }$và Al$_{2}$N$_{3}$.
C. Li$_{3}$N$_{2}$ và Al$_{3}$N$_{2}$.
D. LiN$_{3 }$và Al$_{3}$N.
 
Chọn phương án: A
Phương pháp giải:
Trong hợp chất với kim loại, N thể hiện số oxi hóa -3
Lời giải chi tiết:
Công thức của litinitrua là Li$_{3}$N
Công thức của nhôm nitrua là AlN
Đáp án A