Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Can dùng để diễn đạt sự có thể
A. Diễn đạt sự có thể tổng quát :


Chủ từ + can có nghĩa là (có thể) [hoàn cảnh cho phép]

Điều nay khác với sự có thể được diễn đạt bằng may.

You can ski on the hills. (Bạn có thể trượt tuyết trên đồi.)

We can’t bathe here on account of the shark.

(Chúng ta không thể tắm ở đây vì có cá mập)

Can you get to the top of the mountain in one day ? (Bạn có thể lên đến đỉnh núi trong một ngày không?)

Can cũng có thể diễn đạt sự có thể của từng thời kỳ hay thỉnh thoảng :

Measles call be quite dangerous (Bệnh sởi có thể khá nguy hiểm.)

The straits of Dover can be very rough (Eo biển Dover có thể rất sóng gió.)

Could được dùng trong quá khứ :

He could be very unreasonable.

(Anh ta có thể rất vô lý)

Can được dùng ở cách này chỉ thì quá khứ hay hiện tại và chủ yếu trong xác định.