Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng would like và want
A. Đôi khi ta có thể dùng would like hoặc want :


1. Trong lời yêu cầu và câu hỏi về yêu cầu (nhưng ở đây ta không dùng would not like) :

KHÁCH : I’d like some raspberries, please Hoặc :

I want some raspberries, please.

(Cho tôi vài quả mâm xôi.) .

CHỦ HÀNG : I’m afraid I haven’t any. Would you like some strawberries ? (Tôi e rằng không có. Chị mua dâu tây nhé ?)

KHÁCH : No, I don’t want any strawberries, thanks. (Không, cảm ơn, tôi không muốn mua dâu tây.)

I would like thường lịch sự hơn I want.

Would you like ? thì lịch sự và hữu dụng hơn do you want rất nhiều.

Would you like ? có thể ám chỉ một nhã ý làm hài lòng người khác, còn do you want ? thì không. Do đó người buôn bán hàng hay phục vụ thường dùng Would you like?

2. Khi không yêu cầu mà chỉ nói về ước muốn của mình ta có thể dùng would like hoặc want trong câu khẳng định, nghi vấn hoặc phủ định. Mặc dù không có sự khác nhau về nghĩa, nhưng i want thường nghe có vẻ tự tin hơn I would Like và I want thường dùng cho các ước muốn rõ ràng, cụ thể :

I want/like to live on Mars.

(Tôi thích sống trên Sao Hỏa.)

B. Would like và want không thể thay thế nhau được trong các cách dùng sau :

1. Trong lời mời, ta dùng would you like ? chứ không dùng do you want ?

Would you like a cup of coffee ?

(Ồng dùng cà phê chứ ?)

Would, you like to come to the theatre ?

(Em có thích đi xem hát không ?)

Ở đây, do you leant chỉ là câu hỏi, không phải lời mời.

2. Wouldn’t like và don’t want khác nha, don't want = «Không muốn" wouldn't Like — «Không ưa"

Do đó, wouldn’t like không được dùng để đáp lại lời mời hoặc đề nghị, vì nó không được lịch sự thay vào đó ta dùng don't, want hoặc một số dạng khác :

Would you like some more coffee ? — No, I don’t want any more, thanks/No, thanks.

(Anh uống thêm cà phê nữa không? — Không, tôi không muốn, cám ơn/Không, cám ơn.

C. Trong thì quá khứ hai dạng có vẻ khác nhau. Trong lời nói gián tiếp want trở thành wanted, nhưng would, like thì không đổi :

Toni said, would like/want to see it- (Tom nói : «Tôi muốn xem nó».)

Tom said he would like/wanted to see it.

(Tom nói là anh ta muốn xem nó.)

Nhưng nếu ta không dùng cấu trúc lời nói gián tiếp thì ta phải nói : Tom wanted to see it vì nó có nghĩa hiện tại hoặc tương lai.)

D. Would like có hai dạng quá khứ : Would like + nguyên mẫu hoàn thành hoặc would have liked + nguyên mẫu/danh từ/đại từ. Các dạng này chỉ diễn đạt các ước muốn xa vời.

I’d like to have gone skiing (Tôi muốn đi trượt tuyết) hoặc : I'd have liked a day’s skiing (Tôi muốn đi trượt tuyết một ngày )