Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng Shall I/We
— Hỏi ý kiến :

How shall I cook it? (Tôi sẽ nấu nó sao đây ?)
Where shall we put it ? (Chúng ta sẽ đặt nó ở đâu ?)
Khi hỏi xin một lời khuyên ta có thể dùng shall hoặc should.
Which one shall I buy ? hoặc which one should I buy ?
(Tôi nên mua cái nào đây ?)​
— Lời đề nghị :

Shall I wait for you ? (Anh đợi em nhé ?)

Shall I kelp you to pack ? (Tôi gói giúp anh nhé)

— Lời gợi ý :

Shall we meet at the theatre ?

Let’s meet at the theatre, shall we ?

(Chúng ta sẽ gặp nhau tại rạp hát được không ?) (Xem 318.)