Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng mệnh lệnh cách
A. Mệnh lệnh cách ở ngôi thứ hai :
1.Cách này có cùng hình thức với nguyên mẫu :

Hurry ! (Mau lên đi !)
Wait ! (Đợi đã !)
Stop ! (Dừng lại !)
Với thể phủ định ta đặt do not (don't) vào trước động từ : Don’t hurry ! (đừng có vội !)
2. Người nhận lệnh thường không được đề cập đến nhưng có thể diễn đạt bằng một danh từ đạt ở cuối cụm từ : .
Eat your dinner, boys ! (Ăn cơm đi các cậu.)​
Be quiet, Tom (Im lặng nào, Tom.)
Các danh từ này có thể được đặt trước động từ, nhưng cách dùng này hiếm lắm.
Đại từ you hiếm khi được dùng trừ khi người nói tỏ thái độ thô bạo hoặc muốn phân biệt rõ ràng ví dụ :
You, go on, I’ll wait (Mày cứ đi đi, tao đợi.)
3. do có thể được đặt trước mệnh lệnh khẳng định :
Do hurry ! (Nhanh lên cho !)
Do be quiet ! (Im lặng cái coi !)
Từ do này có thế là từ khiến, mà cũng có thể là từ tỏ thái độ bực bội.
B. Mệnh lệnh cách ở ngôi thứ nhất :

Hình thức

Let us (let’s) + nguyên mẫu không to :

Let us stand together in this emergency.

(Chúng ta hãy chung sức nhau trong lúc khẩn cấp này).

Với thể phủ định ta đặt not vào trước nguyên mẫu động từ :

Let us not be alarmed by rumours.

(Chúng ta hãy bỏ ngoài tai mấy lời đồu ấy đi.)

Nhưng trong tiếng Anh thông tục ta có thể đặt don’t vào trước let’s :

Don't let's be alarmed by rumours.

Bằng cách dùng Let us (let’s) người nói có thể hối thúc người nghe hành động, hoặc diễn đạt một quyết định, hoặc đưa ra một lời gợi ý (xem 289.)

C. Mệnh lệnh cách ở ngôi thứ ba :

A. Hình thức

Let him/her/it/them + nguyên mẫu không có to (Xem 322)

Let them go by train (Hãy để họ đi bằng xe lửa.)

Trong tiếng Anh hiện đại thì đây không phải là cấu trúc thường dùng lắm. Ta thường nói :


They are to go/must go by train.

(Họ phải đi bằng xe lửa.)

Thể phủ định dạng let him/her/it/them + phủ định nguyên mẫu không được dùng trong tiếng Anh hiện đại. Thay vào đó ta dùng must not/is/are not to :

They must not/are not to go by air.

(Họ không được đi bằng máy bay.)