Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng lời yêu cầu can/could/may/might I/we
A. can/could/may/might I/we + have + danh từ/đại từ. Can là thông tục nhất :
(a) Can I have a sweet ?* said the little boy

(Cho con một viên kẹo nhé bố ? cậu bé nói.)
Can I/we được dùng bởi người lớn, nghe có vẻ tự tin hơn could I/we
could I/we là dạng thông dụng nhất :
b) Could I have a cup of tea ?
(Cho tôi một ly trà nhé ?)
Could I have two tickets, please ?​
(Cho tôi hai vé, được chứ ?)
may và might thì trịnh trọng hơn could nhưng lại có thể được dùng cả trong văn nói lẫn văn viết tiếng Anh :
c) May/might I/we a copy of the letter ?
(Cho tôi một bản sao của lá thư nhé ?}
Các lời yêu cầu này thường được nói gián tiếp bằng cấu trúc ask + (túc từ gián tiếp + for + túc từ)
The little boy asked (me) for a sweet
(Đứa bé đòi tôi cho một viên kẹo.)
He asked for a copy of the letter​
(Ông ta yêu cầu một bản sao của lá thư.)
Nhưng câu (c) cũng có thể được nói lại :
He asked if lie might have a copy of the letter (Ông ta yêu cầu một bản sao của lá thư có được không.)
B. Cấu trúc can/could/may/might I/we + động từ

Xem sự khác nhau giữa hai cấu trúc này ở phần A.

Các cấu trúc này có thể là lời xin phép (xem 131) nhưng với một số động từ nhất định, như : see, speak (to), talk to) chúng có thể là các lời yêu cầu bình thường :

May/could I see Mr Jones ? (Tôi gặp ông Jones được không ?) = I would like to see Mr Jones. (Tôi muốn gặp ông Jones.)

Lời yêu cầu kiểu này được nói gián tiếp bằng cấu trúc : ask to see / to speak to... :

I asked, to see Mr Jones.

(Tôi yêu cầu dược gặp óng Jones.)

Đừng có đặt danh từ/đại từ sau ask, vì điều này sẽ làm thay đổi nghĩa (xem 243B.)


Trong tiếng Anh thông tục ta cũng có thể dùng ask for + tên gọi... đặc biệt là tường thuật về cú điện thoại :

Người gọi : Could 1 speak to the secretary, please ?

(Làm ơn cho tôi nói chuyện với thư ký được không ?) = She asked for the secretary/to speak to the secretary (Cô ấy yêu cầu được nói chuyện với thư ký.)

C. Lời yêu cầu kiểu could/might I/we có thể theo sau do you think/ I wonder (ed)/was wondering if, các từ đi trước làm cho các lời yêu cầu khác nhau hơn nữa :

I wonder/was wondering if 1 could have tomorrow off ? (Không biết ngày mai tôi có nghỉ được không ?)

Do you think I could, speak to the secretary ?

(Theo anh tôi có thể nói chuyện với thư ký được không ?)

Lưu ý sự thay đổi từ động từ nghi vấn sang khẳng định