Cách dùng của they/them/their với neither/either/someone/everyone/no one..v.v.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng của they/them/their với neither/either/someone/everyone/no one..v.v.
Những từ này là số ít và dùng với động từ số ít. Đại từ nhân xưng của nó vì thế sẽ là he/she và tính từ sở hữu, sẽ là his/her (he/his) dùng cho giống đực và sự pha trộn giống). She/her dùng cho giống cái), nhưng nhiều người bản xứ lại hay nói sai điều này và họ thường dùng they/their ngay cả khi chi có một giống :

Neither of them remembered their instructions

(Cả hai trong số họ không nhớ những chỉ dẫn của mình)

Would someone lend me their binoculars ?

(Người nào đó sẽ cho tôi mượn ống nhòm của họ chứ ?)

Everyone has read the notice, haven't they ?

(Mọi người đã đọc thông báo rồi phải không ?)

No one objected, did they ?

(Không ai phản đối, phải không ? )