Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định
Quá khứ giả định có thể được dùng sau as if/as though để chỉ sự không thực, không có thể hay nghi ngờ ở hiện tại. (Không có sự khác biệt giữa as if và as though.)
He behaves as if he owned the place​
(Gã cư xử như thể gã là chủ cái chỗ đó vậy.)
He takes as though he knew where she was (Anh ta nói chuyện như thể anh ta biết cô ấy ở đâu vậy)
He orders me about as if I were his wife (Anh ta ra lệnh như thể tôi là vợ của anh tu vậy.)
Động từ đi trước as if/as though có thể dược đưa vào thì quá khứ mà vẫn không làm thay đổi thì của giả định cách :
He talks/talked as though he knew where she was (Anh ta nói chuyện..)​
Sau as though ta dùng một quá khứ hoàn thành khi đến một hành động có thật hoặc tưởng tượng trong quá khứ :
He talks about Rome as though he had been there himself - (Anh ta nói về Rome như thể đích thân anh ta đã từng tới đó vậy.)
Ở đây động từ đi trước as if/as though ở quá khứ cũng không làm thay đổi thì của giả định cách.