Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các từ tận cùng bằng ce và ge
A. Các từ tận cùng là ce, ge không bỏ e khi thêm hậu tố bắt đầu bằng a, o hoặc u.


courage — courageous, peace — peaceful, manage — manageable, replace — replaceable,

outrage — outrageous, trace — traceable.

Điều này để tránh sự thay đổi trong cách đọc, bởi vì c và f, g thường được đọc mềm trước e và i nhưng cứng trước e, o, u.

B. Các từ tận cùng bằng ce đổi thành e trước ous :

grace — gracious, space — spacious.

malice — malicious, vice — vicious