Các trạng từ nghi vấn: Why, when, where, how

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các trạng từ nghi vấn: Why, when, where, how
A. Why ? có nghĩa là (tại sao ? vì sao ?)

Why was he late ? He missed the bus (Tại sao anh ta trễ vậy? Anh ta lỡ xe buýt)
B. When ? có nghĩa là (khi nào ? lúc nào ?)
When do you get up ? 7 am (Anh thức dậy lúc nào ? 7 giờ sáng)
C. Where ? có nghĩa là (ở đâu ? chỗ nào ?)
Where do you live ? In London (Anh sống ở đâu ? ở London)
D. How? có nghĩa là (thế nào ? bằng cách nào ?)
How did you come ? I came by plane. (Anh đến bằng gì ? Tôi đến bằng máy bay).
How do you start the engine ? You press this button. (Anh khởi động động cơ bằng cách nào ? Anh nhấn vào nút này).
How cũng có thể được dùng :
1. Với các tính từ


How strong are you ? (Anh mạnh cỡ nào ?)

How important is this lelter (Lá thư này quan trọng cỡ nào ?)

(Với how + old/high..v..v xem 58E)

2.Với much và many

How much (money) do you want?

(Anh cần bao nhiêu tiền)?

How many (pictures) did you buy ? (Anh đã mua bao nhiêu (bức tranh?)

3. Với các trạng từ

How fast does he drive ? (Anh ta lái xe nhanh như thế nào ?)

How often do you go abroad ? (Bao lâu một lần anh đi nước ngoài ?)

How badly was he hurt ? (Anh ta bị thương nặng ra sao ?)

How soon can you come ? (Bạn có thể đến sớm cỡ nào ?)

Lưu ý rằng How is she ? (Cô ta có khỏe không ?) nhưng what is she like. ? (Cô ta trông thế nào ?) câu này đòi hòi một sự miêu tả (xem 58C)

Đừng lẫn lộn How are you? (Bạn khỏe không ?) và how do you do ? (xin chào/thật hận hạnh.Câu này chỉ là một lời chào hỏi hơn là một câu hỏi (xem 126)