Các liên từ phụ thuộc : if, that, though/although unless, when,

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các liên từ phụ thuộc : if, that, though/although unless, when,
Các liên từ phụ thuộc giới thiệu các mệnh đề phụ trạrng từ hoặc danh từ và được dùng ở nhiều kiểu mệnh đề khác nhau

Một số trạng từ có nhiều nghĩa và có thể giới thiệu nhiều kiểu mệnh đề khác nhau.

Các cặp và nhóm liên từ đôi khi bị nhầm lẫn nhau hoặc với các phần khác của lời nói được trình bày dưới đây.