Biểu đồ đã cho được gọi là

Minh Tuấn

New member
Biểu đồ đã cho được gọi là
A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ miền.
C. Biểu đồ kết hợp (cột, đường). D. Biểu đồ tròn.
 
Đáp án: C
Giải thích : Căn cứ vào biểu đồ và bảng chú giải, ta thấy hai biểu đồ đã cho là biểu đồ kết hợp giữa cột (lượng mưa) và đường (nhiệt độ).