Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Êlectron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27r$_{o}$ (r$_{o}$ là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng thêm 300%. Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 60r$_{o}$.
B. 50r$_{o}$.
C. 40r$_{o}$.
D. 30r$_{o}$.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
LỜI GIẢI CHI TIẾT
${\rm{w = }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}}m{v^2}$; $k\frac{{{e^2}}}{{{r^2}}} = m\frac{{{v^2}}}{r} => {\rm{w = k}}\frac{{{{\rm{e}}^{\rm{2}}}}}{{2r}}$; $\frac{{{{\rm{w}}_{\rm{2}}}}}{{{{\rm{w}}_{\rm{1}}}}} = \frac{{{r_1}}}{{{r_2}}} = \frac{{{{\rm{w}}_{\rm{1}}} + 3{{\rm{w}}_{\rm{1}}}}}{{{{\rm{w}}_{\rm{1}}}}} = 4$
=> $\left\{ \begin{array}{l}\frac{{{r_1}}}{{{r_2}}} = 4\\{r_1} - {r_2} = 27{r_o}\end{array} \right.$=>r$_{1}$=36r$_{o }$
Chọn đáp án C
 

Bài mới