Tài liệu Bài tập trắc nghiệm toán lớp 11

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1

Học tốt môn toán lớp 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải nhanh với đủ các mức độ từ cơ bản tới nâng cao


bai-tap-trac-nghiem-toan-11-png.7113
Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11:
I. ĐẠI SỐ
Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

I. Lý thuyết.
II. Tính tuần hoàn.
III. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác.
IV. Câu hỏi trắc nghiệm.

2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.
I. Phương trình sin x = a.
II. Phương trình cos x = a.
III. Phương trình tan x = a.
IV. Phương trình cot x = a.
V. Bài tập trắc nghệm.

3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.
I. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
II. Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x.
III. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
IV. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sin x và cos x.
V. Phương trình chứa sin x ± cos x và sin x cos x.
VI. Bài tập trắc nghệm.

Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.
1 QUY TẮC ĐẾM.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Các dạng toán.
III. Bài tập trắc nghiệm.

2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

4 BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.
1 DÃY SỐ.

I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc ngihệm.

2 CẤP SỐ CỘNG.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

3 CẤP SỐ NHÂN.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

Chương 4. GIỚI HẠN.
1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.

I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

Chương 5. ĐẠO HÀM.
1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
4 VI PHÂN.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Trắc nghiệm.
5 ĐẠO HÀM CẤP 2.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Trắc nghiệm.


II HÌNH HỌC
Chương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.

1 PHÉP BIẾN HÌNH.
I. Tóm tắt lí thuyết.
2 PHÉP TỊNH TIẾN.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
5 PHÉP QUAY.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
6 PHÉP DỜI HÌNH.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
7 PHÉP VỊ TỰ.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.

Chương 2. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
I. Mở đầu về hình học không gian.
II. Các tính chất thừa nhận.
III. Điều kiện xác định mặt phẳng.
IV. Hình chóp và tứ diện.
V. Câu hỏi trắc nghiệm.
2 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG – HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.
I. Lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.
I. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.
II. Điều kiện để một đường thẳng song song với một mặt phẳng.
III. Tính chất.
IV. Câu hỏi trắc nghiệm.
4 HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
I. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt.
II. Điều kiện để hai mặt phẳng song song.
III. Tính chất.
IV. Hình lăng trụ và hình hộp.
V. Câu hỏi trắc nghiệm.

Chương 3. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
1 VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIAN.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
4 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
5 KHOẢNG CÁCH.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
 

Bình luận bằng Facebook